Πολιτική για την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας

Η Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της MSKAT Civil Works για όλες τις δραστηριότητές της. Αποτελεί σαφή δέσμευση της διοίκησης εταιρείας να:

 •  διαμορφώσει και παρέχει συνθήκες εργασίας που διασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια τόσο για το προσωπικό της όσο και για τα πρόσωπα που είναι δυνατόν να επηρεαστούν από τις εργασίες της,
 • λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και την ελαχιστοποίηση των επαγγελματικών κινδύνων,
 • παρέχει σε όλο το προσωπικό τον απαραίτητο εξοπλισμό, μέσα ατομικής προστασίας, πληροφόρηση και εκπαίδευση για την διεκπεραίωση της εργασίας του χωρίς ατυχήματα,
 • ικανοποιεί τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικών με την υγεία και ασφάλεια της εργασίας,
 • διαβουλεύεται με το προσωπικό για τα θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και να λαμβάνει υπ’ όψη της τις προτάσεις για συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Το προσωπικό έχει την ευθύνη εφαρμογής όλων των προβλεπόμενωνμέσων, μέτρων και προφυλάξεων για την υγεία και ασφάλεια τόσο των ιδίων όσο και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων είναι δυνατόν να επηρεαστούν από τις εκτελούμενες εργασίες,και να χρησιμοποιούν τα μέσα ατομικής προστασίας όπως προβλέπεται.
Τέλος, η εταιρεία εφαρμόζει ένα Σύστημα Ολικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001 για την διαχείριση όλων των ζητημάτων που αφορούν την υγεία και ασφάλεια της εργασίας. Παρέχει τους αναγκαίους πόρους και υποστήριξη για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος, υιοθετώντας στόχους για την υγεία και ασφάλεια και παρακολουθώντας την επίτευξή τους.
Η παρούσα πολιτική γνωστοποιείται σε όλο το προσωπικό της εταιρείας, είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ανασκοπείται δε ανά έτος.

Πολιτική για το Περιβάλλον

Η Διοίκηση της MSKAT Civil Works, αναγνωρίζοντας ότι οι δραστηριότητες της της εταιρείας έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, δεσμεύεται για:

 •  τη διαμόρφωση ενός πλαισίου λειτουργίας που θα ελαχιστοποιεί την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, υιοθετώντας μέτρα για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, την πρόληψη ρύπανσης και τη βιώσιμη χρήση των πόρων της
 • την πλήρη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Για την επιτυχία των ανωτέρω, η εταιρεία εφαρμόζει ένα Σύστημα Ολικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 για την διαχείριση όλων των ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον.
Η Διοίκηση της εταιρείας, παρέχει τους αναγκαίους πόρους, μέσα και υποστήριξη σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της εφαρμογής του Συστήματος, εφαρμόζει περιβαλλοντικά προγράμματα που στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρείας και τέλος προσπαθεί για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, μέσω της θέσπισης περιβαλλοντικών στόχων και παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων.
Η Διοίκηση της εταιρείας διασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό της διαθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση, ώστε κάθε εργαζόμενος να κατανοεί τις περιβαλλοντικές πτυχές της εργασίας του και να έχει επίγνωση των συνεπειών των ενεργειών του στο περιβάλλον.
Η Διοίκηση της εταιρείας διαχειρίζεται τις σχέσεις της με τους προμηθευτές και υπεργολάβους της με τρόπο ώστε να προωθούνται δράσεις αμοιβαίου οφέλους και συνεχώς βελτιούμενες λειτουργίες που θα συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η Διοίκηση της εταιρείας καλεί όλο το προσωπικό να συμμετάσχει στην προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας, στην κατεύθυνση της κατανόησης, εφαρμογής και τήρησης της παρούσας πολιτικής σε όλα τα επίπεδα, ανασκοπεί δε αυτήν, ανά έτος.

Πολιτική Ποιότητας

Η MSKAT Civil Works είναι τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή, και διαχείριση κτηριακών και τεχνικών έργων, του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Στόχοι της Διοίκησης της εταιρείας είναι:

 • να διασφαλίσει υψηλή ποιότητα κατασκευής των αναλαμβανομένων έργων, στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων και της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία
 • να εδραιωθεί η εταιρεία στην συνείδηση των πελατών της ως μία υψηλής ποιότητας τεχνική εταιρεία
  Με γνώμονα τα παραπάνω, η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για:
 • την ανταπόκριση στις επιθυμίες, απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών,
 • τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των κατασκευών της, θεσπίζοντας και παρακολουθώντας μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους για την ποιότητα
 • τη βιώσιμη ανάπτυξή της αναγνωρίζοντας τους πιθανούς κινδύνους και ευκαιρίες που παρουσιάζονται κατά την δραστηριότητά της και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών
 • την παροχή όλων των απαιτούμενων πόρων σε υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό, διαμορφώνοντας κατάλληλο περιβάλλον εργασίας που διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων της
 • τη βελτιστοποίηση του κόστους διαχειριστικής λειτουργίας της εταιρείας
 • την παροχή αποτελεσματικής εκπαίδευσης στο προσωπικό της, προάγοντας τον επαγγελματισμό, την ευρυμάθεια και την υπευθυνότητα και εστιάζοντας στη συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του.

Για την επίτευξη των ανωτέρω, η εταιρεία εφαρμόζει ένα Σύστημα Ολικής Διαχείρισης που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001, μέσω αποτελεσματικών μεθόδων ελέγχου και παρακολούθησης της επιτυγχανόμενης ποιότητας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.
Η Διοίκηση της εταιρείας θα προβαίνει σε ετήσιες ανασκοπήσεις της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας ως προς τη συνεχή καταλληλότητα και αποτελεσματικότητά της.